Allmänna villkor för anslutning till Bodens stadsnät

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor reglerar avtal mellan kund (Kunden) och BKO Stadsnät,
organisationsnummer 556817-2752, för anslutning och nyttjande av BKO Stadsnät
(Nätet) som BKO Stadsnät tillhandahåller inom Boden kommun.
1.2 BKO Stadsnät tillhandahåller endast anslutning och överföring av tjänster över
Nätet. Tjänster såsom telefoni, Internet, video, TV, spel etc levereras av företag som
anslutit sig till Nätet. För sådana tjänster tecknar Kunden separat avtal med
respektive leverantör (Tjänsteleverantör).

1.3 Definition
Kund. Med Kund avses fysisk eller juridisk person som beställt anslutning till Nätet
och vars beställning accepterats av BKO Stadsnät.
Slutkund. Med Slutkund avses fysisk eller juridisk person som köper anslutning till
Nätet.
Tjänsteleverantör. Företag som levererar bredbandtjänster t.ex. internet, telefoni, TV,
video, spel etc. Tjänsteleverantören har slutkundsansvaret för de tjänster
Tjänsteleverantören levererar.

Anslutningspunkt. Punkt där Kundens Fastighetsnät ansluts till Nätet. Normalt sett är
denna punkt placerad vid tomtgränsen till Kundens fastighet och utgör
ansvarsgränsen mellan Kund och BKO Stadsnät.
Fastighetsnät. Det nät som ansluter varje hushåll med Anslutningspunkten.
Fastighetsnätet ägs av Kunden och Kunden ansvarar för framtida drift och underhåll
av nätet. Fastighetsnätet skall vara ett sk. ”fiber till hemmet” nät där varje hushåll
ansluts med en egen fiber.
BKO nätet. BKO stadsnät är det fysiska nätet som byggs av Bodens energi och
driftas av BKO.

Kundnod. En optisk/elektrisk omvandlare som omvandlar ljussignalerna i fibern till
elektriska signaler, samt, i förekommande fall, en av BKO Stadsnät tillhandahållen
switch, där Kunden kan koppla in sin utrustning för mottagning av tjänster levererade
av Tjänsteleverantörer anslutna till Nätet. Kundnoden ägs av BKO Stadsnät.
Bredbandsskåp. Ett skåp som i vissa fall monteras hos kunden som innehåller
Kundnoden samt eventuell annan utrustning t ex router som kunden själv placerar
där. Bredbandsskåpet ägs av kunden.

2. Upplåtelse av mark
2.1 Kunden skall i förekommande fall upplåta erforderlig mark för BKO Stadsnäts
ledningar samt lämna BKO Stadsnät och dess entreprenörer tillträde till berörd
fastighet. Tillträde skall även lämnas för underhåll och reparation av anläggningen.
2.2 Om Kunden kräver ändring eller flyttning av BKO Stadsnäts anläggning
medverkar BKO Stadsnät till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur
föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda kostnader skall betalas av
Kunden.

2.3 Innehar Kunden fastighet med annan rätt än äganderätt skall vad som ovan är
föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden skall verka för att BKO
Stadsnättillförsäkras samma rättigheter som om Kunden varit ägare till fastigheten.

3. Avgifter och betalning
3.1 BKO Stadsnät tillämpar vid varje tidpunkt gällande priser. Prisändring till följd av
ändring av skatter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse.

3.2 Betalning skall vara BKO Stadsnät tillhanda senast på den förfallodag som anges
på fakturan.
3.3 Sker inte betalning i rätt tid har BKO Stadsnät rätt att av Kunden förutom
fakturabeloppet fordra ränta enligt räntelagen från den i fakturan angivna
förfallodagen och ersättning för kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit
räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för
verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.
3.4 Om BKO Stadsnät har skälig anledning att befara att Kunden inte kommer att
fullgöra sina betalningsförpliktelser, har BKO Stadsnät rätt att begära godtagbar
säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt anslutning och överföring.
3.5 Om Kund och eller Slutkund försummar sina skyldigheter enligt avtalet får BKO
Stadsnätfrånkoppla Kundens/ Slutkundens anslutning till Nätet. Frånkoppling får
även göras om Slutkunden åsidosätter sina skyldigheter gentemot Tjänsteleverantör
som levererar till Slutkunden över Nätet. Återinkoppling sker först då Slutkunden
uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt ersättning för BKO Stadsnäts
och Tjänsteleverantörens kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och
återinkoppling erlagts. Om försummelsen avser bristande betalning kan säkerhet för
fortsatt leverans komma att begäras.

4. Serviceåtagande
4.1 BKO Stadsnät ansvarar för drift av Nätet. Fel/driftstörningar avseende de tjänster
som levereras över Nätet skall anmälas direkt till respektive Tjänsteleverantör.
4.2 Fel i Nätet åtgärdas normalt under ordinarie arbetstid.
4.3 Fel och avbrott orsakade av kunden debiteras kunden till faktisk kostnad för
felsökning, material och arbete. Om Kunden anmäler fel, som sedan visar sig bero på
Kundens anläggning eller Kundens felaktiga handhavande, debiteras Kunden för
faktisk kostnad för felsökning, material och arbete enligt gällande prislista.
4.4 Service och underhåll av aktiv utrustning i Stadsnätet sker löpande. BKO
Stadsnät äger rätt, att utan ersättning till Kunden utföra manuella eller automatiska
omkopplingar i Nätet även om detta orsakar avbrott i Kundens eller annan aktiv
utrustning. Information om planerade avbrott lämnas till Tjänsteleverantörerna en
vecka innan tiden för avbrottet.
4.5 Reparation av skador som uppstår på Fastighetsnätet bekostas av Kunden även
om skadan orsakats av tredje man. I de fall fel uppstår på Kundnoden bekostar BKO
Stadsnät reparation eller utbyte av denna under förutsättning att Kunden/Slutkunden
inte genom oaktsamhet eller felaktig användning orsakat skadan.

5. Ansvarsbegränsning, Force majeure
5.1 Om BKO Stadsnät förhindras eller väsentligt försvåras fullgöra sina åtaganden av
omständigheter utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde har
undvikit eller övervunnit eller dennes underleverantör förhindras fullgöra på grund av
sådan omständighet, skall detta utföra befrielsegrund från vite och andra påföljder.
Sådan omständighet är t.ex. arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, inbrott,
omfattande skadegörelse, myndighetsbeslut, extrema väderförhållanden, störningar i
det allmänna transportväsendet eller annan händelse av exceptionell karaktär.
5.2 BKO Stadsnät ansvarar ej för olägenhet, skada eller intrång som tillfogas av
tredje man.
5.3 Ersättning utgår inte för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion,
hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av Nätet.

6. Kundens anläggning och nyttjande
6.1 Kunden får inte ansluta utrustning till Nätet som kan medföra skada eller störning

för annan som är ansluten till Nätet.
6.2 Kunden får inte nyttja anslutningen till nätet för annat ändamål än som avtalats
med nätägaren. Kunder får t.ex. inte vidareleverera bredbandstjänster till någon
annan utan skriftligt medgivande från BKO Stadsnät.

7. Överlåtelse av avtalet
7.1 Kunden har rätt, med skriftligt medgivande från BKO Stadsnät att helt överlåta
sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet till annan eller ny ägare av fastigheten.
7.2 BKO Stadsnät har alltid rätt att utan andra partens medgivande överlåta
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annat juridiskt bolag.

8. Kunduppgifter
BKO Stadsnät behandlar Kundens personuppgifter för att fullgöra och administrera
ingångna avtal samt för att uppfylla skyldighet enligt lag eller annan författning.
Kunden är införstådd med och samtycker till att BKO Stadsnät får behandla och
lämna ut uppgifter om Kunden för statistik, marknads- och kundanalyser samt för
marknadsföringsändamål. Kunden kan när som helst återkalla detta samtycke genom
att skriftligen informera BKO Stadsnät om detta, varvid den
fortsatta behandlingen av personuppgifter som inte är nödvändig för att BKO
Stadsnät skall kunna fullgöra och administrera ingångna avtal eller är nödvändig
enligt lag, skall upphöra. Behandlingen av personuppgifterna kan även ske av andra
bolag i den koncern som BKO Stadsnät ingår samt av andra företag som koncernen
samarbetar med för sin verksamhet.
Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som
behandlas av BKO Stadsnät kan Kunden skriftligen begära detta hos BKO Stadsnät.

9. Giltighetstid
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. BKO Stadsnät äger rätt att ändra de
allmänna villkoren. Sådan ändring skall meddelas Kunden senast 30 dagar i förväg
via faktura, eller genom brev, fax, eller e-post till Kundens senast uppgivna adress.

10. Tvist
Tvist angående tolkningen av dessa villkor och därtill hörande avtal skall slutligen
avgöras i enlighet med svensk lag och av svensk domstol.

11. Beslut
BKO och Bodens energi förbehåller sig rätten att besluta om fiberdragningen blir av i ditt
område. Beslutet beror på hur stor andel av fastighetsägarna som väljer att ansluta sig.