Särskilda villkor småhus

4.3. SÄRSKILDA VILLKOR

Dessa särskilda villkor med tillhörande instruktion är en del av avtalet och kompletterar Allmänna villkor.

4.3.1 Parternas åtagande vid installationsarbetet

BODENS STADSNÄT eller av BODENS STADSNÄT anlitad entreprenör åtar sig att ombesörja:

 • Anvisningar och instruktion till fastighetsägaren avseende grävning och förläggning av kanalisation.
 • Tillhandahålla material för förläggning av kanalisation.
 • Där så avtalats ombesörja nedgrävning av kanalisation.
 • Erforderlig håltagning och tätning av rörgenomgångar i ytterväggar enligt anvisning från fastighetsägaren.
 • Installation av fiber i kanalisation samt bredbandsutrustning direkt innanför yttervägg på markplan, där ej annat överenskommits.

Fastighetsägaren åtar sig att ombesörja:

 • Grävning och förläggning av kanalisation samt återfyllning för kanalisation enligt anvisningar på plats och enligt instruktion, under punkt 4.3.4 i dessa Särskilda villkor om inte BODENS STADSNÄT eller av BODENS STADSNÄT anlitad entreprenör åtagit sig detta.
 • Återställning av gräs-, asfalt- och plattytor samt andra ytskikt på fastigheten.
 • Anvisa entreprenören lämplig punkt för håltagning i husvägg för införande av fiberoptiskkabel.
 • Svarar för att ett ledigt 230 volts vägguttag för installerad utrustning finns tillgängligt vid installationspunkten.
 • Återställningsarbeten till följd av installationen avseende byggnad, exempelvis målning in- och utvändigt.
 • Städning efter installationens färdigställande.
 • Att området för installationen är fritt och tillgängligt för montör. I annat fall debiteras fastighetsägaren en kostnad enligt gällande prislista.

4.3.2 Överlämningspunkt

Överlämningspunkten är belägen på insida yttervägg på markplan, där ej annat överenskommits, och utgörs av fiber och utrustning som BODENS STADSNÄT eller av denne anlitad entreprenör installerat.

4.3.3 Installation av utrustning

Placeringen av BODENS STADSNÄTS utrustning sker i samverkan med fastighetsägaren i lämpligt utrymme med elanslutning. Fastighetsägaren tillser att BODENS STADSNÄT och av denne anlitad entreprenör har tillträde till fastigheten i erforderlig omfattning, vilket exempelvis innebär att fastighetsägaren vid behov öppnar låsta utrymmen alternativt tillhandahåller nycklar.

4.3.4 Särskild instruktion

För förläggning av kanalisation på tomt gräver fastighetsägaren själv från markering vid tomtgräns till husvägg där installationen ska utföras. Bodens stadsnät monterar utrustning direkt på insida yttervägg på markplan där ej annat överenskommits. Förläggning av kanalisation ska ske enligt nedanstående instruktion. För installation av bredbandsbox ska en yta motsvarande minst 40×40 cm finnas fri på insida yttervägg där håltagning kommer att utföras. Bredbandsboxen placeras i ett utrymme med temperatur på mellan 0°C – + 30°C samt 20%-80% ej kondenserad luftfuktighet.