Allmänna villkor

Avtalet i en PDF

1. AVTALET

1.1 Avtalets omfattning

Dessa avtalsvillkor gäller vid installation och serviceåtagande av nät och utrustning i BODENS STADSNÄT:s stadsnät. Avtalet mellan parterna består av följande.

I. Beställning och avtalsbekräftelse.

II. Allmänna villkor, Installation och service.

III. Särskilda villkor för aktuell fastighetsinstallation med tillhörande instruktion.

I de allmänna villkoren framgår huvuddelen av villkoren i avtalet mellan parterna och kompletteras av övriga villkor beroende på kundkategori och typ av fastighetsinstallation. Särskilda överenskommelser mellan parterna och de särskilda villkoren för respektive fastighetsinstallation har företräde vid motstridigheter mellan villkoren i avtalet.

1.2 Ingående av avtal

Avtalet mellan parterna anses ingånget när BODENS STADSNÄT skriftligen bekräftat kundens beställning eller senast då tjänsten börjar t tillhandahållas gentemot kunden.

1.3 Särskilda överenskommelser

Särskilda överenskommelser i samband med ingående av avtalet anges på Beställning och avtalsbekräftelsen.

2. KUNDEN

2.1 Personuppgiftsbehandling

BODENS STADSNÄT behandlar lämnade personuppgifter för uppfyllande av avtalet i enlighet med gällande lagstiftning. Information om personuppgiftsbehandlingen och Kundens rättigheter framgår av BODENS STADSNÄT:s integritetspolicy.

2.2 Fullmakt

Om fastigheten ägs av annan än kunden så ansvarar beställaren att fullmakt finns för ingående av detta avtal. Fullmakt i original ska skickas till BODENS STADSNÄT i samband med beställningen.

3. INFORMATION OCH MEDDELANDEN

Allmän information hålls tillgänglig på BODENS  STADSNÄT:s hemsida www.bodensstadsnat.se. Information till kunden skickas med brev eller

via e-post till av kunden angiven adress. Information kan också lämnas i samband med faktura. Skriftliga meddelande till BODENS STADSNÄT skickas till kundservice enligt adressuppgifter på hemsidan. Meddelande som skickas till kunden via faktura eller separat brev, anses mottaget av kunden senast sju (7) dagar efter avsändandet om det inte framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter denna tidpunkt. Meddelande till kunden via e-post anses vara mottaget av kunden första vardagen efter avsändandet.

4. INSTALLATION AV FÖRBINDELSEN

4.1 Definitioner

Följande begrepp har nedan angiven betydelse: Förbindelsen: Anslutning till stadsnätet som normalt installeras på fastigheten i form av fiberoptisk kabel i kanalisation med tillhörande utrustning.

Leveransdag: Den dag som förbindelsen uppfyller avtalad specifikation eller godkänts av kunden alternativt kan användas av kunden utan olägenhet. Mindre avvikelse från avtalad specifikation utan betydelse för användningen av förbindelsen påverkar inte fastställandet av leveransdag.

Överlämningspunkt eller ÖP: Den punkt där överlämning sker via elektriskt gränssnitt eller enskilda fibrer till kunden i skåp eller annan anordning.

4.2 Förberedelse och installation m.m.

Kunden utför överenskomna och andra enligt BODENS STADSNÄT:s anvisningar erforderliga förberedelser för installation av förbindelsen. Instruktion och anvisningar lämnas av BODENS STADSNÄT i god tid. BODENS STADSNÄT skall ges tillträde till utrymmen och utrustning i den omfattning BODENS STADSNÄT eller av denne anlitad entreprenör behöver för att genomföra installationen. Behöver BODENS STADSNÄT tillstånd eller medgivande för att på aktuell eller annan fastighet anlägga eller underhålla förbindelsen, ska kunden medverka till att nödvändiga tillstånd eller medgivande erhålls utan kostnad för BODENS STADSNÄT. Kunden ska medverka till att BODENS STADSNÄT erhåller uppgifter avseende fastighetens el, VVS och telekommunikation samt mark- och vattenområden.

Placeringen av BODENS STADSNÄT:s utrustning sker i samverkan med kund. Om kunden senare önskar flyttning eller annan ändring av överlämningspunkt eller annan del av BODENS STADSNÄT:s utrustning debiteras kunden de kostnader som flyttningen eller ändringen föranleder.

4.3 Särskilda villkor

För installationen av förbindelsen gäller särskilda villkor med instruktion beroende på typ av fastighetsinstallation. Parterna åtar sig att följa och  genomföra dessa.

4.4 Frånträdande av avtalet

BODENS STADSNÄT har rätt att frånträda avtalet och avsäga sig vidare installationsarbete utan kostnadsansvar om kunden eller fastighetsägaren motsätter sig föreslagen installationslösning. Om BODENS STADSNÄT eller anlitad entreprenör finner att installation inte kan genomföras utan risker på grund av fastighetens beskaffenhet har BODENS STADSNÄT rätt att avbryta installationen och frånträda avtalet utan kostnadsansvar, vilket kan inträffa till följd av fastighetens skick eller om arbetet innebär hälsorisker, exempelvis exponering för asbest. Om kunden vill frånträda beställd eller påbörjad installation ska BODENS STADSNÄT skriftligen meddelas om önskemålet och orsaken till frånträdandet. BODENS STADSNÄT har i ett sådant fall rätt till ersättning för skäliga kostnader.

4.5 Villkorade erbjudanden

Om ett erbjudande villkoras med exempelvis anslutningsgrad avseende tecknade avtal inom ett avgränsat område har BODENS STADSNÄT rätt att frånträda avtalet utan ersättningsskyldighet om villkoret ej uppfylls under beställningsperioden. Kund har under en sådan beställningsperiod inte rätt att frånträda en beställning utan BODENS STADSNÄT:s skriftliga medgivande. Är kunden en privatperson föreligger alltid rätt att inom ångerfristen frånträda beställningen.

5. UTRUSTNING

5.1 Installerad utrustning

BODENS STADSNÄT bibehåller äganderätten till installerad utrustning om inte annat skriftligen överenskommits. Kunden ansvarar för BODENS STADSNÄT:s utrustning som förvaras i utrymmen som disponeras av kunden inte skadas. Kunden förbinder sig att inte flytta, göra några ingrepp, ändringar eller tillägg i utrustningen. Plombering och märkning måste vara intakta och får inte brytas eller tas bort. Om utrustning förloras eller skadas ska kunden betala ersättning för den förlorade eller skadade utrustningen samt ersättning för nedmontering och installation av ny utrustning. Kunden får inte utan BODENS STADSNÄT:s skriftliga medgivande låta tredje part nyttja utrustningen.

5.2 Tillhandahållande av elström

Fastighetsägare förbinder sig att via ett 230 volts eluttag kontinuerligt tillhandahålla och bekosta elström avseende drift av BODENS STADSNÄT:s installerade utrustning.

6. LEVERANSFÖRSENING

6.1 Meddelande

Om det finns risk för att installationsarbetet avseende planerad leveransperiod generellt kommer att försenas inom ett projektområde anges detta på BODENS STADSNÄT:s hemsida. Försening anses föreligga när installationen uteblir eller sker efter en specifikt avtalad leveransdag. Om en redan specifikt avtalad leveransdag avseende en enskild installation riskeras försenas ska detta omgående skriftligen meddelas den andra parten utan dröjsmål, varvid parterna kan komma överens om en ny leveransdag.

6.2 Försenad installation

Vid hinder för installationens genomförande äger BODENS STADSNÄT rätt att, efter meddelande till kund, förlänga leveranstiden i skälig omfattning. Hinder kan exempelvis vara tjälad mark, stopp i kanalisation och rör eller liknande. Om förseningen beror på fastighetsägaren eller något förhållande på dennes sida, så har BODENS STADSNÄT rätt till ersättning för direkta kostnader som förorsakas till följd av förseningen. Om förseningen beror på BODENS STADSNÄT eller något förhållande på dennes sida har fastighetsägaren rätt att häva avtalet utan ersättning från BODENS STADSNÄT om förseningen uppgår till minst 3 månader efter ursprungligt eller senare framflyttat leveransdatum.

7. RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

7.1 Installation

Fastighetsägaren tillåter installation av nödvändig utrustning i överenskommet utrymme och ger nödvändiga tillstånd för att BODENS STADSNÄT inom fastigheten ska kunna förlägga och för framtiden bibehålla underjordisk kanalisation vid fiberoptisk installation. Fastighetsägaren förbinder sig att teckna eventuellt markupplåtelseavtal samt möjliggöra för BODENS STADSNÄT att erhålla ledningsrätt avseende installationen. Fastighetsägaren upplåter till BODENS STADSNÄT rätt att utan ersättning inom fastigheten med tillhörande byggnader eller anläggningar installera, bibehålla och för framtida behov uppgradera BODENS STADSNÄTs utrustning. Kanalisation, ledning som förläggs i kanalisation samt aktiv utrustning som  installerats av BODENS STADSNÄT är ej att anses som fastighetstillbehör. BODENS STADSNÄT bibehåller äganderätten till samtliga delar av installationen fram till och med avtalad överlämningspunkt, om inte annat skriftligen överenskommits. Fastighetsägaren garanterar att den av BODENS STADSNÄT installerade Förbindelsen bibehålls och förblir i gott skick. Fastighetsägaren garanterar i förekommande fall att fastighetsnät bibehålls och förblir i gott skick så länge användare med avtal om nättjänster är beroende av en fungerande förbindelse inom fastigheten.

7.2 Vid överlåtelse av fastighet

Fastighetsägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten gentemot förvärvaren upplysa och göra förbehåll för de nyttjanderätter som upplåtits till BODENS STADSNÄT enligt detta avtal samt upplysa och göra förbehåll för äganderätt till installerad utrustning och annan egendom som tillhör BODENS STADSNÄT.

7.3 Felanmälan och avhjälpning

Om ett fel uppstår ska kunden kontrollera att felet ej beror på den egna utrustningen. Därefter sker felanmälan enligt det förfarande som framgår på BODENS STADSNÄT:s hemsida. Endast BODENS STADSNÄT eller av denne anlitad entreprenör äger rätt att koppla in och ändra i installerad utrustning. BODENS STADSNÄT ska inom skälig tid från det att felanmälan inkommit till BODENS STADSNÄT enligt gällande felanmälningsrutiner genomföra felsökning och avhjälpa felet, vilket normalt sker inom tre arbetsdagar. För både felsökning och åtgärdande av fel  debiteras kunden enligt BODENS STADSNÄT:s vid var tids gällande prislista. Om utrustning inte fungerar på grund av åverkan av kund tillkommer kostnader för ersättningsutrustning. Om felet beror på ett tekniskt fel på BODENS STADSNÄT:s utrustning är både felsökning och åtgärdande av felet kostnadsfritt för kunden. Vid felavhjälpning av fastighetens Förbindelse eller närliggande fastighets Förbindelse, tillåter fastighetsägaren BODENS STADSNÄT att som provisorisk lösning anbringa tillfällig Förbindelse inom fastigheten.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKADESTÅND

8.1 Ansvarsbegränsning

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i  omständighet utanför parts kontroll, exempelvis naturkatastrof, extrema väderförhållanden, krigsliknande tillstånd, terrordåd, upplopp, sabotage eller andra force majeure liknande omständigheter. Såsom befriande omständighet anses även ändrad eller ny lagstiftning, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt omständigheter hänförliga till arbetskonflikt. Om part förhindras att fullgöra avtalet på grund av annan omständighet utanför dennes kontroll, ska detta utgöra befrielsegrund som medför senareläggning av tidpunkt för prestation och befrielse från utgivande av ersättning och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken härtill inträffar före eller efter avtalad leveransdag. BODENS STADSNÄT är inte skyldig att ersätta skada som orsakats av att användningen av förbindelsen hindrats eller försvårats på grund av åtgärd vidtagits som varit påkallad av  tekniska underhålls, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Någon ersättningsskyldighet föreligger inte för BODENS STADSNÄT vid fysiskt avbrott på förbindelsen, exempelvis vid avgrävning och tjälskada.

8.2 Skadestånd

Parts skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada. Det föreligger således ingen rätt till ersättning för indirekt skada, såsom exempelvis utebliven vinst, minskad produktion, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse gentemot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Vid force majeure liknande omständigheter föreligger inte någon ersättningsskyldighet. BODENS STADSNÄT ansvarar ej för skador utanför BODENS STADSNÄT:s kontroll, exempelvis skador till följd av elavbrott och åsknedslag eller skador orsakade av tredjeman. Kunden är vid avtalsbrott alltid ersättningsskyldig för ännu ej förfallna avgifter inom bindningstiden, vilka faktureras samlat vid avtalets avslutande. Vid kunds avtalsbrott eller kunds önskemål om installation av utrustning från annan leverantör har BODENS STADSNÄT rätt att mot full kostnadstäckning återta den utrustning som enligt detta avtal installerats. Krav på skadestånd ska framställas skriftligen inom skälig tid efter det att den ersättningsgrundande omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts.

9. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING AV AVTALET

9.1 Avtalstid

Avtalet gäller inom angiven avtalstid och övergår därefter automatiskt vid slutförd installation att gälla tillsvidare med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. En konsument kan dock säga upp ett avtal som övergått till att gälla tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid, enligt 9.5. Avtalet upphör alltid efter uppsägning i samband med fastighetsöverlåtelse, enligt 9.4. 9.2 Ändringar i avtalet BODENS STADSNÄT äger rätt att göra ändringar och tillägg till detta avtal, vilket skriftligen ska meddelas kunden senast 3 månader innan ikraftträdandet. Kunden har vid sådant besked rätt att säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid med bibehållna villkor.

9.3 Avtalsförnyelse

Vid avtalsförnyelse ersätts tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna med villkoren i detta avtal.

9.4 Överlåtelse av avtalet 

BODENS STADSNÄT kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till annan. Vid en fastighetsöverlåtelse ska en uppsägning ske enligt 9.5, varvid avtalet upphör när den nya fastighetsägaren tecknar avtal med BODENS STADSNÄT och därigenom övertar samtliga rättigheter och skyldigheter för aktuell installation.

9.5 Uppsägning av avtalet

Uppsägning av avtalet ska ske genom meddelande till motparten där det framgår att avtalet sägs upp och från vilket datum som avtalet slutar gälla. Mottagande part ska omgående bekräfta uppsägningen eller lämna meddelande om besvär över uppsägningen. Endera parten äger rätt att omedelbart säga upp avtalet i förtid, om den andre parten begår ett väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidtaga rättelse inom 30 dagar från skriftlig anmaning därom. Vid avtalets upphörande återbetalas inte redan erlagda serviceavgifter och BODENS STADSNÄT har rätt att med full kostnadstäckning återta den utrustning som enligt detta avtal installerats.

10. TVIST

Uppkommer tvist mellan parterna ska dessa i första hand försöka lösas i samförstånd. Varefter återstående tvistiga frågor kan avgöras i behörig domstol med tillämpande av svensk lag.